JUDr. Anna Líšková pôsobí ako advokátka vykonávajúca advokáciu už od roku 2003, pričom
v roku 2018 bola založená advokátska spoločnosť AL legal, s.r.o.
Pri svojom doterajšom pôsobení naša advokátska kancelária poskytuje právne služby
občanom pri riešení zložitých životných udalostí týkajúcich sa rodinného práva, pracovného
práva, práva spotrebiteľov, práva nehnuteľností, často zastupujeme klientov v dedičskom
konaní.
Máme dlhoročnú prax vo vymáhaní pohľadávok v súdnom a exekučnom konaní, poskytujeme
poradenstvo týkajúce sa obchodného práva spoločností, práva občianskych združení a nadácií,
pozemkového práva a tiež komplexné právne služby v oblasti pracovno-právnej agendy
zamestnancov. Taktiež máme dlhoročné skúsenosti v poskytovaní právnych rád týkajúcich sa
nekalosúťažných konaní a konaní o ochrane hospodárskej súťaže. Úspešne zastupujeme
klientov v súdnych konaniach pred správnymi orgánmi, pričom našou špecializáciou sú
konania vedené pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a v súdnych konaniach
smerujúcich proti rozhodnutiam Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Medzi našich
klientov patria tak začínajúci podnikatelia ako aj spoločnosti dlhodobo pôsobiace na
slovenskom trhu.