JUDr. Anna Líšková absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v
roku 1982. V roku 1986 úspešne obhájila rigoróznu prácu a vykonala rigoróznu skúšku a po
skončení vysokoškolského štúdia pôsobila ako podniková právnička. Neskôr pracovala
v štátnej správe a vo sfére bankovníctva. Ako advokátka od roku 2003 sa zameriava na
poskytovanie právnych služieb pre občanov, firmy, aj tretí sektor pri ich pôsobení na
slovenskom trhu, aktívne sa venuje občianskemu, rodinnému, obchodnému, pracovnému a
správnemu právu. Na základe skúseností z doterajšej praxe sa môže preukázať
špecializáciou na nekalosúťažné konanie a zmenkové právo.
Právnymi radami počas výkonu svojej praxe tak úspešne pomohla mnohým bežným ľuďom
pri riešení ich zložitých životných situácií, ktoré vyžadovali rýchle a precízne právne
riešenia, ako aj podnikateľom v ich neľahkej podnikateľskej činnosti. Dlhoročná prax v mnohých prípadoch prerástla do výkonu advokácie rodinného viacgeneračného typu, čo
svedčí o spokojnosti klientov.

„Vo svojej práci kladiem dôraz na kvalitu a efektivitu poskytovaných právnych služieb, s
využitím doterajších dlhoročných odborných skúseností a v neposlednom rade na ľudský
prístup a trpezlivosť. Potešujúcim výsledkom mojej doterajšej dlhodobej právnej činnosti je
vysoký počet úspešne ukončených súdnych sporov, ktorý mi dodáva elán do ďalšej činnosti.“