Advokátska kancelária AL legal s.r.o. na základe bohatých skúseností z rôznych oblastí práva
poskytuje právne služby:
občanom pri riešení zložitých životných udalostí:
v rozvodovom konaní, pri úprave výkonu práv a povinností k maloletým deťom vrátane
striedavej starostlivosti, pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po
rozvode manželov, pri kúpe a predaji nehnuteľností a iných prevodoch nehnuteľností,
vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, v dedičskom konaní, v pracovno-právnych sporoch
so zamestnávateľom, v spotrebiteľských sporoch, v pozemkových problémoch.
podnikateľom a nepodnikateľským subjektom (občianskym združeniam a nadáciám)
pri:
vymáhaní pohľadávok od dlžníkov, pri riešení zmluvných záväzkov, pri riešení pracovno-
právnej agendy, začínajúcim podnikateľom od výberu vhodnej formy spoločnosti, prípravy
potrebnej dokumentácie, orientácií v často sa meniacej legislatíve, nastavovaní
pracovnoprávnych vzťahov v rámci ich firmy, dlhodobo fungujúcim podnikateľom pri riešení
ich právnych problémov v rámci obchodného styku, ako aj pri ukončovaní podnikania
subjektov, zastupovaní klientov pred orgánmi verejnej a štátnej správy, v zmenkových
sporoch.

Pre svojich klientov, partnerov verejného sektora, plní naša advokátska kancelária
povinnosti oprávnenej osoby v zmysle príslušného zákona o registri partnerov verejného
sektora.